Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej
przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

PUNKT KONSULTACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO POLSKI CENTRALNEJ

Do zadań Punktu Konsultacyjnego Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej należy zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi oraz ułatwienie uzyskania niezbędnych informacji, w szczególności poprzez:

1. Informowanie o sposobach wszczęcia postepowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu Arbitrażowego;
2. Informowanie o kosztach sądowych;
3. Informowanie o terminach i miejscach rozpraw sądowych;
4. Udostępnianie wykazów arbitrów i mediatorów działających przy Sądzie Arbitrażowym;
5. Informowania o właściwości Sądu Arbitrażowego;
6. Informowanie stron zainteresowanych o przebiegu postepowania arbitrażowego;
7. Informowanie stron zainteresowanych o przebiegu postępowania mediacyjnego