Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej
przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

 

Mediacja stanowi metodę rozwiązywania sporów, w której bezstronna osoba trzecia pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia i zawarciu ugody, która po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody sądowej.

SAPC może prowadzić mediację na podstawie:
- wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
- umowy o mediację,
- postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.